Jak odzyskać opłatę likwidacyjną z polisolokaty

Jak odzyskać opłatę likwidacyjną?

Klauzule abuzywne dotyczące pobierania opłat likwidacyjnych pojawiały się w większości polisolokat. Często nazwa opłata likwidacyjna oraz mechanizm jej pobierania nie był określony wprost w umowie. W poniższym artykule przedstawimy czym są opłaty likwidacyjne i jak odzyskać opłatę likwidacyjną.

Czym jest polisolokata?

Najprościej tłumacząc polisolokata to umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (w skrócie UFK). Sąd Najwyższy w uchwale z 10.08.2018r. o sygn.akt III CZP 22/18, stwierdził, że umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym stanowi “umowę mieszaną”, która zawiera element ochronny i element inwestycyjny. Ubezpieczony, który zawarł taką umowę wpłacał albo składkę jednorazową, albo składkę płatną okresowo (miesięcznie, co kwartał, co pół roku itd), które miały być inwestowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w różne fundusze inwestycyjne. Z rachunku ubezpieczonego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia pobierano szereg przeróżnych opłat np. administracyjne, za zarządzanie, dystrybucyjne, operacyjne, za prowadzenie rachunku, a przede wszystkim opłaty likwidacyjne związane z wykupem częściowym lub całkowitym. 

Czym są opłaty likwidacyjne?

W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym towarzystwo pobiera opłatę likwidacyjną. Opłata likwidacyjna ustalona jest zazwyczaj na bardzo wysokim poziomie. Zwykle wynosi od kilkunastu do nawet 100% zainwestowanych środków pieniężnych w polisolokatę. Przy zawieraniu umowy ubezpieczony nie miał świadomości, że w momencie rozwiązania umowy nie otrzyma w całości swoich środków pieniężnych zebranych na rachunku inwestycyjnym, a będą one znacznie pomniejszone przez opłatę likwidacyjną. Zapisy dotyczące opłaty likwidacyjnej zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia są zazwyczaj bardzo nieczytelne i niejasne. Ubezpieczyciel pobieranie opłaty likwidacyjnej tłumaczy koniecznością pokrycia swoich bezpośrednich kosztów związanych z zawarcie i rozwiązaniem polisolokaty oraz różnymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. Linia orzecznicza w Polsce jest ugruntowana na korzyść klientów. Wyroki sądów uznają, że pobierane przez towarzystwa ubezpieczeniowe opłaty likwidacyjne stanowią klauzule niedozwolone i nie powinny być stosowane.

Jak odzyskać opłatę likwidacyjną?

Wszystkie osoby, które miały zawartą umowę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mogą starać się odzyskać zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej. Po przeprowadzeniu analizy dokumentów i stwierdzeniu przez specjalistów, że dana umowa ubezpieczenia na życie z ufk posiada zapisy, które są uznawane za abuzywne możliwe jest rozpoczęcie procesu odzyskania opłaty likwidacyjnej. Podkreślić należy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanął również po stronie ubezpieczonych w sprawie przerzucania kosztów początkowych zawarcia umowy na konsumentów. Dzięki jego działaniom doszło do podpisania porozumień, w ramach których towarzystwa były zobowiązane do obniżenia wysokości opłat likwidacyjnych. Całą opłatę likwidacyjną natomiast można odzyskać na drodze sądowej.

Opłaty likwidacyjne polisolokaty

Kancelaria adwokacka Bielsko polisolokaty obsługuje z dużą skutecznością od kilku lat. Kancelaria prowadzi sprawy o odzyskanie opłat likwidacyjnych w całej Polsce. Zapraszamy do kontaktu i powierzenia nam swojej sprawy o zwrot nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej.

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *