Czym jest powiernictwo?

Powiernictwo jako instytucja prawna

Umowa powiernicza to jedna z możliwości zarządzania majątkiem w spółce, jak i na rzecz spółki. W konstrukcji umowy można zawrzeć rozmaite warunki szczególne. Z uwagi na szereg korzyści, atutów tego rozwiązania prawnego powiernictwo nie jest rzadkie w funkcjonowaniu spółek. Wsparciem, poradą przedsiębiorców w zakresie powiernictwa wspomagają zarówno biura rachunkowe, jak i wyspecjalizowane kancelarie prawne.

Czym jest powiernictwo?

Umowa powiernicza zawierana jest przez powierzającego i powiernika. Z uwagi na to, iż jest to instytucja słabo uregulowana w przepisach. zastosowanie w tym przypadku mają regulacje umowy zlecenia kodeksu cywilnego, o czym orzekł Sąd Najwyższy wyrokiem z 18 lutego 2004 roku. Umowa powiernicza to umowa, w której powiernik zobowiązany jest do określonej czynności dla osoby powierzającej. Dopuszcza się również interpretację analogiczną do umowy zlecenia polegającą na uznaniu iż powiernik wykonuje czynność zleconą przez powierzającego. Na tej kanwie wyróżnia się  powiernictwo fiducjarne, upoważniające oraz polegające na przewłaszczeniu na zabezpieczenie. 

Ważne szczegóły

Każda umowa musi być mieć formę pisemną, ponadto zawierać szczegółowo opisane obowiązki spoczywające na powierniku i powierzającym. Istotne jest określenie celu umowy i przedmiotu powiernictwa. To kluczowe elementy umowne, niezbędne aby umowa powiernictwa była ważna. Cel musi być określony, znany obu stronom i możliwy do zrealizowania, dotyczyć tej konkretnej umowy, co za tym idzie musi być konkretny. Poza prawami i obowiązkami istotne jest także określenie wynagrodzenia powiernika. Nieobowiązkowym, ale polecanym zapisem umownym jest obowiązek informowania powierzającego o poste[pie prac, podjętych działaniach i wszelkich zmianach, problemach z realizacją umowy powiernictwa. Co za tym idzie ważne jest określenie konsekwencji na wypadek gdyby umowa nie została zrealizowana lub była realizowana niezgodnie z jej postanowieniami. Dość ważnym zapisem jest podpunkt dotyczący możliwości wypowiedzenia umowy wraz z określeniem okresu wypowiedzenia, przyczyn i skutków.

Powiernictwo w zakresie spółek prawa handlowego

Umowa powiernicza ma zastosowanie również w spółkach gdy powierzane są udziały w spółce powiernikowi zobowiązanemu do działania na rzecz spółki zgodnie z ustalonymi warunkami. W tym wypadku umowa powiernicza musi być zawarta w formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami, co odróżnić należy od formy notarialnej. Umowa powiernicza może być tajna i to właśnie taka jest najczęściej wykorzystywana w spółkach gdy osoba powiernika nie jest wspólnikiem ale byłaby idealnym wspólnikiem, innym przypadkiem jest sytuacja, kiedy wspólnik chce pozostać anonimowy, bądź w sytuacji gdy wspólnik jest wspólnikiem w kilku spółkach i podobnym profilu, jak i wtedy gdy w jednej ze spółek został zobowiązany do zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej. To bardzo komfortowe rozwiązanie dla wspólników jak i spółki, pod warunkiem, iż umowa jest należycie sporządzona i realizowana. 

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *