Ta aplikacja nie pobiera ani nie przesyła żadnych danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem informacji technicznych zawartych w żądaniach HTTP (takich jak adres IP). Żadne dane osobowe nie są wykorzystywane, przechowywane, zabezpieczane lub dzielone z osobami trzecimi. Jeśli chcesz zgłosić jakiekolwiek naruszenie tych zasad, prosimy o kontakt na poradzimy24@interia.pl.

Poradzimy24.pl App Privacy Policy

This application does not collect or transmit any user’s personal information, with the exception of technical information included in HTTP requests (such as your IP address). No personal information is used, stored, secured or shared with third parties. If you would like to report any violations of this policy, please contact us at poradzimy24@interia.pl